Podmínky Vánoční SOUTĚŽE 2020

Obecná pravidla soutěží na facebookových stránkách Stěhujeme se na Bali a instagramovém profilu Paradise Dealers Fashion.

 

I. Obecná ustanovení

 1. Soutěž pořádá společnost Pacak s.r.o. se sídlem Františky Stránecké 548/10, Brno, IČ 04926510, s datem zápisu do OR 24.března 2016, spis.značka C 92578 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „organizátor“).
 2. Organizátor vyhlašuje tuto soutěž na podporu prodeje na svém eshopu paradisedealers.cza budování povědomí o eshopu a to od 12.12.2020 až do 13.12.2020 s následným vybráním vítězů soutěže ke dni 13.12.2020 po 12:00 SEČ. 
 3. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku odpověď na soutěžní otázku. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla a prokázat se číslem již uskutečněné objednávky (VS platby).
 4. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území EU, příčemž se musí jednat o českého či slovenského státního příslušníka (bydlícího v ČR, na Slovensku, či v jiném státě EU). Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem společnosti, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. Stejně tak výhra nebude předána v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Taková výhra nebude předána a propadá ve prospěch organizátora soutěže.
 5. Soutěžící se může zapojit do soutěže až čtyřikrát, přičemž třikrát na facebookovém profilu Stěhujeme se na Bali a jednou na instagramovém profilu @paradisedealersfashion. Identifikátorem soutěžícího je jeho osobní facebookový nebo instagramový profil. Tím si zvyšuje účastník šanci na výhru, avšak vyhrát může pouze jednou. V případě, že jeden účastník vyhraje v obou případech, na jedné ze sociálních sítí se vybere druhý výherce z dalších komentářů.
 6. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 7. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže odpovědi vulgární, zesměšňující, rasistické nebo jiným způsobem urážlivé, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí a zablokovat takového účastníka v dalším sledování jedné ze sociálních sítí. 
 8. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 9. Pravidla soutěže respektují pravidla Facebooku a Instagramu. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a Instagram a tyto společnosti za jejich průběh nijak neodpovídají. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou těmto společnostem nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku či Instagramu. Tato soutěž nijak se společnostmi Facebook a Instagram nesouvísí a platí zde kompletní osvobození od závazků každého z účastníků.
 10. Pravidla soutěže jsou uveřejněna na odkazu https://www.paradisedealers.cz/soutez-vanoce/ a ve zkrácené formě v Poznámce na facebookové stránce Stěhujeme se na Bali a v popisu příspěvku na profilu na Instagramu. Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými. Organizátor soutěže je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na facebookové stránce a instagramovém profilu organizátora v Poznámkách.

 

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové či instagramové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb. Údaje budou uloženy a zpracovány organizátorem po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu.
 1. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.
 1. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora soutěže v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 III. Mechanismus soutěže

 1. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže.
 2. Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vylosuje organizátor výherce. Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.

 IV. Výhry a jejich předání

 1. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži. Jedná se o 3 vouchery na nákup jakéhokoli módního zboží z našeho eshopu v hodnotě 3x 1000,- Kč pro max 3 výherce. Vouchery budou mít platnost do konce týdne (do 20.12.2020). Bude je tedy potřeba sportřebovat před tímto datem, pak zaniká nárok na využití.
 2. Každý výherce bude informován o výhře na facebookových stránkách Stěhujeme se na Bali a instagramovém profilu @paradisedealersfashion a to veřejným vložením jejich jména do soutěžního příspěvku a slovně ve videu o losování ŽIVĚ na sociálních sítích. 
 3. Účastník je povinen do 2 dnů doručit organizátorovi zprávu k vyzvednutí výhry, ve které je zároveň povinen uvést své celé jméno, potvrzení nalezeného pokladu pomocí nalezeného kódu a umístění na našem eshopu, kde takový kód se skrýval a to do osobní zprávy přes messenger či instagram direct či na email organizátora. Organizátor odešle výhru na tuto adresu do 2 dnů po dodání potřebných kontaktních údajů výherci a to elektronicky.
 4. Výhry budou výhercům zaslány elektronicky.
 5. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit, předat, přidělit konkrétnímu výherci, bez zavinění na straně organizátora či výherce nezašle ve stanovené lhůtě svou odpověď s uvedením celého jména a doručovací adresy, propadá tato výhra organizátorovi soutěže.
 6. Organizátor nenese odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
 7. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhry jsou vždy uvedeny netto, po případném odvodu srážkové daně.
 8. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Výhry v soutěži představují dobrovolné jednostranné plnění organizátora, ke kterému by jinak nebyl povinen, nelze výhry v soutěži ani účast v soutěži vymáhat právní cestou, ani nelze po organizátorovi či osobách, se kterými organizátor při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výher je vyloučena.
 9. Organizátor nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům s účastí v soutěži či s užíváním výher.